Tajni nauk
Helena Petrovna Blavatsky

DEL I

KOZMIČNA EVOLUCIJA
V sedmih Stihih, prevedenih iz Knjige Dzyan

Nekaj zgodnjih zmotnih teozofskih pojmovanj
v zvezi s planeti, obhodi in človekom

Med enajstimi izpuščenimi Stihi obstaja eden, ki podaja celovit opis oblikovanja planetarnih verig, ene za drugo, potem ko se je iz prvotnega Akomizma začela prva Kozmična in Atomska diferenciacija. Jalovo je govoriti o “zakonih, ki se pojavijo, ko se Božanstvo pripravlja na ustvarjanje”, kajti (a) zakoni, ali bolje, ZAKON je večen in ne-ustvarjen; in (b) to Božanstvo je Zakon, in vice versa. Še več, en sam večni ZAKON razvija vse v (naj bo) manifestirani Naravi po sedmernem principu; med ostalim, brezštevilne krožne Verige Svetov, sestavljene iz sedmih Obel, ki se stopnjujejo na štirih nižjih ravneh Sveta Oblikovanja (medtem ko tri druge pripadajo Arhetipskemu Univerzumu). Od teh sedmih se le ena, najnižja in najbolj materialna od teh Obel, nahaja znotraj naše ravni ali sredstev zaznavanja, šest ostalih pa leži izven nje in so zato nevidne za zemeljsko oko. Vsaka takšna Veriga Svetov je potomka in kreacija druge, nižje, in mrtve verige - tako-rečeno njena reinkarnacija. Da bo bolj jasno: govorili so nam o planetih - od katerih je bilo le sedem obravnavanih kot svetih, ker so jim vladali Najvišji Regenti ali Bogovi, ne pa zato, ker v starodavnih časih naj ne bi nič vedeli o drugih [1] - da je vsak, najsi znan ali neznan, sedmeren, tako kot je veriga, kateri pripada Zemlja (glej Esoteric Buddhism). Na primer, vsi takšni planeti kot so Merkur, Venera, Mars, Jupiter, Saturn, itd., ali naša Zemlja, so enako vidni za nas kot je verjetno naša Obla za prebivalce, če jih je kaj, drugih planetov, kajti vsi se nahajajo na isti ravni; medtem ko se višji so-planeti nahajajo na drugih ravneh, povsem izven te naših zemeljskih čutov. Ker je njihov položaj podan v nadaljevanju in v diagramu, ki je dodan Komentarjem k 6. Verzu 6. Stiha, je vse, kar je sedaj potrebno, le nekaj besed v pojasnilo. Ti nevidni tovariši zanimivo ustrezajo temu, kar imenujemo “Principi v Človeku”. Sedem se jih nahaja na materialnih ravneh in eden na duhovni ravni, in ustrezajo trem Upadhi-jem (materialnim osnovam) in enemu duhovnemu vehiklu (Vahan) naših sedmih Principov v delitvi človeka. Če si, zaradi bolj jasnega mentalnega pojmovanja, predstavljamo človekove Principe urejene tako, kot so urejeni v naslednjem načrtu, dobimo naslednji diagram ustreznosti:

Diagram 1.
Opombe k Diagramu: (1) Duh [2] (7) Fizično Telo [3]

Temne vodoravne črte nižjih ravni so v prvem primeru Upadhi-ji in ravni v primeru Planetarne Verige. Seveda jih v zvezi s človeškimi Principi diagram ne umešča v pravilen red, vendar prikazuje ustreznost in analogijo, katerima je sedaj posvečena pozornost. Kot bo bralec videl, gre za primer sestopa v materijo, prilagoditev - tako v mističnem kot fizičnem smislu - teh dveh in njuno prežemanje zaradi velikega prihoda “boja za življenje”, ki čaka obe vrsti Entitet. Lahko si mislimo, da je “Entiteta” nenavaden izraz za rabo v primeru oble, toda starodavni filozofi, ki so videli Zemljo kot veliko “žival”, so bili modrejši v svoji izvajanjih kot so v svojih sodobni geologi. Rečeno je, da se planetarne verige, ki imajo svoje “Dneve” in “Noči” - to je, obdobja aktivnosti ali življenja in inertnosti ali smrti - obnašajo na nebu tako kot se ljudje na zemlji: porajajo sebi enake, se starajo, osebnostno odmrejo, njihovi duhovni principi pa, kot njihovi ostanki, živijo naprej v njihovih potomcih.

Ne da bi poskusili z zelo težko nalogo, da bi predstavili celoten proces, v vseh njegovih kozmičnih podrobnostih, je mogoče povedati dovolj, da podamo o njem vsaj približno idejo. Ko se Planetarna Veriga nahaja v svojem zadnjem Obhodu, njena Obla A, preden dokončno odmre, pošlje vso svojo energijo in “principe” v nevtralni center latentne sile, “laya center”, in tam prebudi novo jedro nediferencirane substance ali materije, to je, ga prikliče v aktivnost ali mu podari življenje. Recimo, da se je takšen proces odvil v Lunarni “Planetarni” Verigi; recimo nadalje, zaradi potreb tega vprašanja (pa čeprav je bila v zadnjem času spodaj omenjena teorija g. Darwina postavljena na glavo, ne glede na to, da dejstva še ni potrdil matematični izračun), da je Luna precej starejša od Zemlje. Predstavljajte si šest pripadajočih obel Lune - eone pred tem, ko se je razvila prva od naših sedmih obel - v točno enakem položaju medsebojnega odnosa kot ga v odnosu do naše Zemlje sedaj zasedajo pripadajoče oble naše Verige. (Glej Esoteric Buddhism, “Constitution of Man” in “Planetary Chain”.) Tako si boste sedaj lažje predstavljali, kako Obla A Lunarne Verige oživi Oblo A Zemeljske Verige in nato - odmre; kako nato Obla B prve pošlje svojo energijo na Oblo B nove Verige; kako nadalje Lunarna Obla C ustvari svojega nasledstveno oblo C v Zemeljski Verigi; kako nato Luna (naš satelit [4]) izlije v najnižjo oblo našega planetarnega kroga - Oblo D, našo Zemljo - vse svoje življenje, energijo in moči; in kako nato, potem ko jih je prenesla na nov center, postane dejansko mrtvi planet, katerega kroženje se je po rojstvu naše oble skoraj ustavilo.

Nauk sedmernih Verig Svetov v Solarnem Kozmosu je na kratko takšen:

1. Vse v metafizičnem kot tudi v fizičnem Univerzumu je sedmerno. Zato je vsako zvezdno telo, vsak planet, najsi viden ali neviden, opremljen s šestimi pridruženimi Oblami. Evolucija življenja napreduje na teh sedmih Oblah ali telesih s prve do sedme v SEDMIH OBHODIH ali Sedmih Ciklih.

2. Te oble se oblikujejo med procesom, ki ga Okultisti imenujejo “ponovno rojstvo Planetarnih Verig (ali Krogov).” Ko nastopi sedmi in zadnji Obhod enega od takšnih Krogov, najvišja ali prva obla, “A”, ki ji sledijo vse ostale do zadnje, začenja, namesto da bi vstopila v določeno obdobje počitka - ali “zatemnitve”, kot v svojih predhodnih Obhodih - odmirati. Bliža se “planetarna” razgradnja (Pralaya) in odbije njena ura; vsaka Obla mora prenesti svoje življenje in energijo na drug planet (Glej Diagram 2.).

3. Naša Zemlja, kot vidni predstavnik svojih nevidnih nadrejenih pripadajočih obel, svojih “Gospodov” ali “Principov” (Glej Diagram 1.), mora živeti, tako kot morajo tudi druge, skozi sedem Obhodov. Med prvimi tremi se oblikuje in utrdi; med četrtim se ustali in strdi; med zadnjimi tremi se postopoma vrača v svojo prvotno eterično obliko; se tako-rečeno poduhovi.

4. Njeno Človeštvo se v celoti razvije le v Četrtem - našem sedanjem Obhodu. Do tega Četrtega Življenjskega Cikla o njem govorimo kot o “Človeštvu” le zaradi pomanjkanja bolj ustreznega izraza. Tako kot ličinka, ki postane buba in metulj, tudi Človek, ali bolje, to, kar postane človek, prehaja med Prvim Obhodom skozi vse oblike in kraljestva ter v nadaljnjih dveh Obhodih skozi vse človeške oblike. Ko na začetku Četrtega prispe na našo Zemljo v sedanjem nizu Življenjskih Ciklov in RAS, je ČLOVEK prva oblika, ki se na njej pojavi, saj sta pred njo le mineralno in rastlinsko kraljestvo - celo slednji se morata razviti in nadaljevati svojo nadaljnjo evolucijo preko človeka. Med tremi prihajajočimi Obhodi, bo Človeštvo, tako kot Obla, na kateri živi, stalno težilo k temu, da ponovno prevzame svojo prvobitno obliko, obliko Dhyan Chohanične Množice. Človek stremi k temu, da bi postal Bog in nato - BOG, kot vsak drugi atom v Univerzumu.

“Začenši tako zgodaj, v drugem obhodu, se Evolucija nadaljuje na podlagi povsem drugačnega načrta. Le med prvim Obhodom postane (nebeški) Človek človeško bitje na Obli A, in (znova postane) mineral, rastlina, žival na oblah B in C, itd. V drugem obhodu se proces v celoti spremeni ...” (Izvleček iz Učiteljevih pisem o raznovrstnih temah.) [5]

5. Vsak Življenjski Cikel na Obli D (naši Zemlji) [6] je sestavljen iz sedmih Korenskih Ras. Začnejo se z eterično in končajo z duhovno, na dvojni liniji fizične in moralne evolucije - od začetka zemeljskega Obhoda do njegovega konca. (Prvi je “Planetarni Obhod” od Oble A do Oble G, sedmi; drugi “Oblin Obhod”, ali zemeljski.)

To je zelo dobro opisano v Esoteric Buddhism in ne potrebuje nadaljnje osvetlitve.

6. Prva Korenska Rasa, to je, prvi “ljudje” na zemlji (ne glede na obliko), so bili potomci “nebeških ljudi”, ki se v indijski filozofiji pravilno imenujejo “Lunarni Predniki” ali Pitrisi, in katerih je sedem razredov ali Hierarhij.

Iz nauka, ki obravnava periodične “zatemnitve” in zaporedne “Obhode” Obel vzdolž njihovih krožnih verig, so se porodile prve težave in zmotna pojmovanja. Eno od takšnih se nanaša na “pripadnike Petega” in celo “pripadnike Šestega Obhoda”. Veljalo je prepričanje, da je bil Gautama Buddha pripadnik Šestega Obhoda, Platon in nekateri drugi veliki filozofi in umi, pa “pripadniki Petega Obhoda”. Kako je to mogoče? En Mojster je učil in trdil, da so takšni “pripadniki Petega Obhoda” na Zemlji celo sedaj; in čeprav je bilo razumljeno, da pravi, da se človeštvo nahaja šele “v Četrtem Obhodu”, se je zdelo, da nekje drugje pravi, da se nahaja v Petem. Na to je nek drug Učitelj podal “apokaliptični odgovor”: - “Nekaj kapelj dežja še ni monsun, pa čeprav ga napovedujejo.” ... “Ne, mi se ne nahajamo v Petem Obhodu, toda ljudje Petega Obhoda so prihajali sem v zadnjih nekaj tisoč letih.”

Vsak “Obhod” prinaša nov razvoj in celo neko celovito spremembo v mentalnem, psihičnem, duhovnem in fizičnem ustroju človeka, pri čemer se razvoj teh principov odvija na stalno rastoči lestvici. Iz tega sledi, da so bile tiste osebe, ki so, tako kot Konfucij in Platon, psihično, mentalno in duhovno pripadale višjim ravnem evolucije, v našem Četrtem Obhodu takšne kot bo povprečen človek v Petem Obhodu, katerega človeštvu je usojeno, da se bo na tej lestvici Evolucije znašel brezmejno višje kot je naše sedanje človeštvo. Podobno je bil tudi Gautama Buddha - inkarnirana Modrost - še višje in večji kot vsi ljudje, ki smo jih omenili in ki se imenujejo pripadniki Petega Obhoda, medtem ko za Budho in Sankaracharyo alegorično pravimo, da sta pripadnika Šestega Obhoda.

Tako bo sedaj resničnost opombe, ki jo je v Esoteric Buddhism zapisal njegov avtor, v celotni vidna: -

“Nemogoče je, da bi, ko so neizurjenim umom prvič predstavljena dejstva nepoznane znanosti, bila ta predstavljena z vsemi svojimi ustreznimi pridržki ... in ne-normalnimi posebnostmi ... Zadovoljiti se moramo s tem, da najprej obravnavamo osnovna pravila in šele nato posebnosti, kar še posebej velja za okultni študij, v povezavi s katerim tradicionalne metode učenja, ki jim na splošno sledimo, težijo k temu, da vtisnejo v spomin vsako svežo misel in tako povzročijo težave, ki se razrešijo šele na koncu.”

Včasih so si takšne neupravičene špekulacije privoščili Evropski laični učenci. Med temi je bila napačna trditev, da sta dve nadrejeni Obli zemeljske Verige dva zelo znana planeta: “poleg Zemlje ... obstajata le še dva druga svetova naše verige, ki sta vidna ... Mars in Merkur ...” (Esoteric Buddhism, [7] str. 136)

To je bila velika napaka. Toda krivdo zanjo je potrebno pripisati tako nedoločnosti in nepopolnosti Mojstrovega odgovora kot vprašanju učenca samega, ki je bilo enako nedoločno in nejasno.

Postavljeno je bilo vprašanje: “Kateri planeti, od tistih, ki so znani običajni znanosti, pripadajo, poleg Merkurja, našemu sistemu svetov?” Torej, če je bil s “sistemom svetov” v umu spraševalca mišljena naša zemeljska Veriga ali “nit”, namesto “Sončni Sistem Svetov”, kot bi moralo biti, potem je bil seveda odgovor verjetno napačno razumljen. Kajti odgovor je bil: “Mars in štirje drugi planeti, o katerih astronomija ne ve nič. Znani niso niti A, B, niti Y, Z, niti jih ni mogoče videti preko še tako izpopolnjenih fizičnih sredstev”. [8]

Povejmo torej sedaj določno, da omenjena teorija ni mogoča, z ali brez dodatnih dokazov, ki bi jih priskrbela sodobna astronomija. Fizična Znanost lahko priskrbi le potrdilne, čeprav še vedno zelo negotove dokaze, pa še to le v zvezi z nesnimi telesi na isti ravni materialnosti kot naš Univerzum. Mars in Merkur, Venera in Jupiter, tako kot vsak doslej odkrit planet (ali tisti, ki ga je potrebno odkriti), so vsi, per se, zastopniki takšnih Verig na naši ravni. Kot je določno omenjeno v številnih pismih Sinnettovega Učitelja, “obstajajo še druge in brezštevilne manvantarične verige obel, na katerih so inteligentna bitja, tako v kot izven našega sončnega sistema.” Toda ne Mars ne Merkur ne pripada naši Verigi. Ta dva sta, skupaj z drugimi planeti, sedmerni Enoti v veliki množici “Verig” našega sistema, in vse so tako vidne kot so njihove gornje Oble nevidne.

Ko je bilo pričujoče delo začeto, je pisateljica, ki je bila gotova, da je špekulacija o Marsu in Merkurju napaka, prosila Učitelje za pismo pojasnila in avtoritativne različice. Oboje je tudi prispelo in sedaj je podan dobeseden izvleček.

“... Povsem točno je, da se sedaj Mars nahaja v stanju zatemnitve, Merkur pa ravno začenja izhajati iz nje. Lahko dodaš, da se Venera nahaja v svojem zadnjem Obhodu ... Če niti Merkur niti Venera nimata satelitov, je to zaradi določenih razlogov ... (glej gornjo opombo, v kateri so podani ti razlogi), in tudi zato, ker ima Mars dva satelita, do katerih ni upravičen ... Phoebus, domnevni NOTRANJI satelit, sploh ni satelit ... Nadalje, tako (Mars kot Merkur) sta sedmerni verigi, tako neodvisni od Zemljinih zvezdnih gospodov in nadzornikov kot si ti neodvisna od Daumlingovih (Tom Thumb) ‛principov’ - ki so bili morda njegovih šest bratov, z ali brez nočnih čepic. ... ‛Potešitev radovednosti je za nekatere ljudi konec znanja,’ je rekel Bacon, ki je imel enako prav pri predstavitvi svoje resnice kot tisti, katerim jim je bila znana še pred njim in ki so ločili MODROST od Znanja ter postavili meje tega, kar je lahko predano v določenem času ... Vedi, da: -

‛... znanje prebiva
v glavah, polnih mislih drugih ljudi,
Modrost v umih pozornih na svoje lastne ...’

Nikoli je ne moreš globoko vtisniti v ume tistih, katerim predajaš nekatera od ezoteričnih učenj ...”

Nadalje, tukaj je še nekaj izvlečkov iz nekega drugega pisma, ki ga je napisala ista avtoriteta. Tokrat v odgovor na nekatere ugovore, ki so bili predstavljeni Učiteljem.

Naša Obla je, kakršno je učenje že od začetka, na dnu sestopnega loka, kjer se materija naših zaznav kaže v svoji najbolj grobi obliki ... Zato je edino razumno to, da morajo biti Oble, ki se nahajajo nad našo Zemljo, na drugačnih in višjih ravneh. Na kratko, kot Oble, so SO-PRIDRUŽENE, ne pa ISTOSORODNE Z NAŠO ZEMLJO, in tako pripadajo povsem drugemu stanju zavesti. Naš planet (tako kot vsi tisti, ki jih vidimo) je prilagojen na posebno stanje njegovega človeškega roda, stanje, ki nas usposablja, da s svojim golim očesom vidimo zvezdna telesa, ki so iz iste esence kot naša zemeljska raven in substanca, ravno tako kot lahko njihovi ustrezni prebivalci, Jupitrovci, Marsovci in drugi, zaznavajo naš majhen svet: kajti naše ravni zavesti, ki se sicer po stopnji razlikujejo, vendar pa so iste vrste, nahajajo v isti plasti diferencirane materije ... Kar sem zapisal, je: ‛Mala Pralaya zadeva le naše NIZE OBEL.’ (Mi smo tistih v dneh jezikovne zmede Verige imenovaliNizi’) ... ‛Takšnemu Nizu pripada naša Zemlja.’ To bi moralo jasno ponazarjati, da so bili drugi planeti tudiNiziali VERIGE ... Da bi on (tisti, ki ugovarja) zaznal vsaj medel obris enega od takšnihplanetovna višjih ravneh, mora najprej razpršiti celo tanke oblake astralne materije, ki se nahajajo med njim in naslednjo ravnjo. ...”

Sedaj postaja jasno, zakaj ne moremo zaznati, celo ne s pomočjo najboljših zemeljskih teleskopov, tega, kar se nahaja izven našega sveta materije. Le tisti, ki jih imenujemo Adepti in ki vedo, kako usmeriti svojo mentalen pogled in prenesti svojo zavest - tako fizično kot psihično - na druge ravni bivanja, so sposobni avtoritativno govoriti o takšnih vprašanjih. In oni nam jasno pravijo: -

Vodite življenje, ki je potrebno za pridobitev takšnega znanja in moči, in Modrost bo prišla k vam naravno. Kadarkoli ste sposobni uglasiti vašo zavest s katerokoli od sedmih strunUniverzalne Zavesti’, tistih strun, ki tečejo vzdolž zvočne skrinjice Kozmosa in ki vibrirajo iz ene Večnosti v drugo; ko ste torej v celosti preučiliglasbo Sfer’, šele tedaj ste povsem svobodni, da podelite svoje znanje s tistimi, s katerimi je to varno. Do tedaj bodite previdni. Ne razkrivajte velikih Resnic, ki so dediščina prihodnjih Ras naši sedanji generaciji. Ne poskušajte razkriti skrivnosti Bivanja in Ne-Bivanja tistim, ki niso sposobni videti skritega pomena Apolonovega HEPTAKORDA - lire žarečega boga, v katere vsake od strun prebivajo Duh, Duša in Astralno telo Kozmosa, katerega školjka je šele sedaj padla v roke sodobne Znanosti ... Bodite previdni, pravimo, previdni in razumni, in predvsem pazite, v kaj verjamejo tisti, ki se od vas učijo; bolj kot da zavajajo sami sebe zavajajo druge ... kajti takšna je usoda vsake resnice, ki je ljudje zaenkrat še ne poznajo ... Naj raje Planetarne Verige in druge nad- in pod-kozmične skrivnosti ostanejo sanjska dežela za tiste, ki ne morejo ne videti niti ne verjeti v to, kar lahko drugi. ...”

“‛Predstavljajmo si,’ je zapisal isti Mojster svojima dvema ‛laičnima učencema’, kakor je on imenoval avtorja Esoteric Buddhism in nekega drugega plemenitega gospoda, nekaj časa njegovega so-učenca - ‛predstavljajmo si, DA JE NAŠA ZEMLJA EDEN IZ SKUPINE SEDMIH PLANETOV ALI SVETOV, KI NOSIJO LJUDI ... (SEDEM planetov je sedem starodavnih svetih planetov, in vsi so sedmerni.) Sedaj življenjska spodbuda dosega A, ali bolje to, čemur je usojeno, da bo postalo A, in ki je do sedaj bilo le kozmični prah (“laya center”) ... itd.’” [9]

V teh zgodnjih pismih, v katerih si je bilo potrebno šele izmisliti izraze in skovati besede, so “Nizi” zelo pogosto postali “Obhodi” in “Obhodi” Življenjski cikli ter vice versa. Dopisovalcu, ki je “Obhod” imenoval “Krog Sveta”, je Učitelj napisal: “Mislim, da bo to vodilo v nadaljnjo zmedo. Strinjamo se, da z Obhodom imenujemo prehod monade z Oble A na Oblo G ali Z ... ‛Krog Sveta’ je korekten izraz. Predlagajte odločno g. Sinnettu, naj se strinja s poimenovanjem preden nadaljujemo ...” [10]

Navzlic temu dogovoru so se zaradi te zmede v zgodnja učenja prikradle številne napake. Rase se je včasih zamenjevalo celo z “Obhodi” in “Krogi” ter vodilo do podobnih napak v Man: Fragments of Forgotten Truth. Mojster je že na začetku zapisal: -

“Ker mi ni dovoljeno, da bi vam podal celotno resnico ali razkril številne posamezne dele ... vas ne morem zadovoljiti.” [11]

To je odgovor na vprašanje, “Če imamo prav, potem je število vseh obstojev pred človekovim 637,” itd. Na vsa vprašanja v zvezi s številkami, je bil odgovor, “poskušajte rešiti problem 777-tih inkarnacij ... Čeprav sem dolžan obdržati informacijo ... pa bo moja dolžnost, če boste razrešili problem sami, da vam to potrdim.” [12]


[1] V Svetih Knjigah je našteto mnogo več planetov kot v sodobnih astronomskih delih.

[2] Ker tu napredujemo od Univerzalnosti do Posameznosti, namesto da bi uporabljali induktivno ali aristotelsko metodo, so številke obrnjene. Duh je oštevilčen kot prvi, namesto kot sedmi, kot je običajno, in kot, v resnici, ne bi smel biti.

[3] Ali kot se običajno imenujejo po načinu v Esoteric Buddhism in drugih Delih: 1. Atma; 2. Buddhi (ali Duhovna Duša); 3. Manas (Človeška Duša); 4. Kama Rupa (Vehikel Želja in Strasti); 5. Linga Sharira; 6. Prana; 7. Sthula Sharira.

[4] Ona je nedvomno naš satelit, vendar pa to ne razveljavlja teorije, da je predala Zemlji vse, razen svojega telesa. Če je naša Luna le kaplja z naše Zemlje, zakaj potem ne moremo podobnega sklepa potegniti za Lune drugih planetov? Astronomi ”ne vedo“. Zakaj potem Venera in Merkur nimata satelitov, in iz česa so se oblikovali tam, kjer obstajajo? Zato, pravimo mi, ker ima Znanost le en sam ključ - ključ materije - za odpiranje skrivnosti Narave, medtem ko ima Okultna Filozofija sedem ključev in pojasnjuje to, kar Znanost ne uspe videti. Merkur in Venera nimata satelitov, vendar pa sta imela “starše”, tako kot Zemlja. Oba sta precej starejša kot Zemlja in preden bo slednja dosegla sedmi obhod se bo njena mati Luna razgradila v redek zrak, tako kot so se “Lune” drugih planetov, ali pa se niso, kot je tudi lahko slučaj, saj obstajajo planeti, ki imajo več Lun.

[5] Glej The Mahatma Letters to A. P. Sinnett. To je parafraza iz Letter 23B.

[6] V tem delu ne obravnavamo drugih Obel, razen posredno.

[7] Seveda z izjemo vseh planetov, ki se pojavijo kot četrti po številu, kot so naša zemlja, luna, itd., itd. Kopije vseh pisem, ki so bila kdajkoli poslana ali prejeta, z izjemo nekaterih zasebnih - “v katerih ni bilo nobenega učenja,” kakor pravi Mojster - so pri pisateljici. Ker je bila na začetku njena dolžnost, da odgovori in pojasni določene točke, ki se jih ta niso dotaknila, je več kot verjetno, da je, ne glede na mnoge beležke o teh kopijah, pisateljica, zaradi nepoznavanja angleščine in zaradi strahu, da bi povedala preveč, morda skazila podano informacijo. Zato v kateremkoli in vsakem primeru prevzema krivdo zanjo nase. Vendar pa ne more dopustiti, da bi imeli študentje še naprej napačen vtis, ali pa da bi mislili, da je napaka v Ezoteričnem sistemu. [The Mahatma Letters to A. P. Sinnett. Pismo 23B.]

[8] V tem istem pismu je to določno izraženo:- ... “Skušajte razumeti, da mi postavljate vprašanja, ki so povezana z najvišjo iniciacijo; da vam lahko podam (le) splošen pogled, da pa si ne drznem in niti ne bom razlagal podrobnosti ...” je napisal eden od Učiteljev avtorju Esoteric Buddhism. [The Mahatma Letters to A. P. Sinnett. Pismo 23B.]

[9] [The Mahatma Letters to A. P. Sinnett. Pismo 15.]

[10] [Ibid. Pismo 14.]

[11] [Ibid.]

[12] [Ibid.]